Aller au contenu

Conditions générales d'utilisation du site

Print Friendly, PDF & Email

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

Definities

Klant: Elke natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

< strong>Voordelen en diensten: https://lamazeraie07.com biedt klanten:

Inhoud: alle elementen die de informatie op de site vormen , in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantgegevens: Hierna « Informatie(s) » genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die Daniel en Rolande BOISSIER waarschijnlijk in bezit hebben voor het beheer van uw account, beheer van klantenrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie : « Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing zijn » (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen « persoonsgegevens », « betrokkene », « onderaannemer » en « gevoelige gegevens » hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

 1. Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website https://lamazeraie07.com geïnformeerd over de identiteit van verschillende belanghebbenden in het kader van de productie ervan en follow-up:

Eigenaar: Daniel en Rolande BOISSIER
Publicatiemanager: – neem contact op met @lamazeraie07.com
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon.
Webmaster: Joelremy – webmaster@lamazeraie07.Com
Host: 02SWITH
Gegevens Beveiligingsfunctionaris: contact@lamazeraie07.com

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De https://lamazeraie07.com-site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. De gebruiker verbindt zich ertoe de gegevens of informatie op de site niet te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden.

Gebruik van de site https://lamazeraie07.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://lamazeraie07.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door Daniel en Rolande BOISSIER of de webmaster.

De website https://lamazeraie07.com wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de https://lamazeraie07.com website is om informatie te verstrekken over onroerend goed advertenties. Daniel en Rolande BOISSIER zullen zich inspannen om de site https://lamazeraie07.com van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor invoerfouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, onbeschikbaarheid, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken. Elk agentschap in het La Résidence-agentschappennetwerk voert zijn activiteiten financieel en juridisch onafhankelijk uit, de informatie, prijzen en kenmerken van de eigendommen te koop of te huur vallen onder de verantwoordelijkheid van elk platform dat de mandaten heeft.

De informatie gegeven op de site https://lamazeraie07.com is niet contractueel. Alle informatie op de site https://lamazeraie07.com wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Verder is de informatie op de site https://lamazeraie07.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van aangebrachte wijzigingen ed sinds ze online werden gezet.

 1. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De site https://lamazeraie07.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een ​​dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://lamazeraie07.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met congestie van het netwerk waardoor toegang tot de server wordt belemmerd.

 1. Intellectueel eigendom en vervalsingen

Daniel en Rolande BOISSIER zijn de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten en hebben de gebruiksrechten voor alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, foto’s, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Daniel en Rolande BOISSIER.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Daniel en Rolande BOISSIER die optreden als uitgevers van de site https://lamazeraie07.com zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die ze publiceren.

Daniel en Rolande BOISSIER kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de website https://lamazeraie07.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het optreden van een bug of een incompatibiliteit .

Daniel en Rolande BOISSIER kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de https-site: //lamazeraie07.com

 1. Beheer van persoonlijke gegevens

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: Daniel BOISSIER. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die hij verzamelt, verbindt Daniel BOISSIER zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder aan hem om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verkrijgen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​verwerkingsregister bij te houden in overeenstemming met naar de werkelijkheid. Telkens wanneer Daniel BOISSIER Persoonsgegevens verwerkt, neemt hij alle redelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://lamazeraie07.com ze verwerkt.

>

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

Joel Baumann, webmaster, onder dekking van Daniel en Rolande BOISSIER kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site, beheer en traceerbaarheid van de services en services die beschikbaar zijn voor de gebruiker mogelijk te maken: verbindings- en sitegebruiksgegevens, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor gegevensverzameling vigatie, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://lamazeraie.com: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Daniel en Rolande BOISSIER verkopen uw persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://lamazeraie07.com de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens, recht om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te verwijderen (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig zijn , verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is.
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 AVG)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (Artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie SAS La Résidence Développement haar gegevens al dan niet moet doorgeven aan een derde partij die zij eerder heeft aangewezen
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Als de gebruiker wil weten hoe Daniel en Rolande BOISSIER zijn Persoonsgegevens gebruiken, om rectificatie ervan of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact met hem opnemen op het volgende adres:
Daniel et Rolande BOISSIER, Le Mazert, 07230 PAYZAC


In dit geval moet de gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij wil dat Daniel en Rolande BOISSIER corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).
Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen van eigenaren, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.
Ten slotte kunnen gebruikers van https://lamazeraie07.com een ​​klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Het is de eigenaren verboden om de informatie die over hun klanten is verzameld, te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als « ongeschikt » wordt erkend zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De eigenaren blijven echter vrij om hun technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).< br />
De eigenaars verbinden zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht van Daniel en Rolande BOISSIER wordt gebracht, moeten zij de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelen de eigenaren geen « gevoelige gegevens ».

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van de eigenaren en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend om de doeleinden van deze beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://lamazeraie07.com voornamelijk de klantenservice agenten als die er zijn.

 1. Melding van incidenten

Hoe hard je ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Eigenaren kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als ze zich bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen ze de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze actie kunnen ondernemen.gepast. Hun procedures voor het melden van incidenten houden rekening met deze wettelijke verplichtingen, of ze nu op nationaal of Europees niveau zijn. Ze verbinden zich ertoe hun klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://lamazeraie07.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van het huis te huur « La Mazeraie » en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de site https://lamazeraie07.com

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruikt de webmaster onder dekking van de eigenaren netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden. Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt de webmaster alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. « Cookies » hypertekstlinks en internettags

De https://lamazeraie07.com site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de eigenaren. De eigenaren hebben echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit. Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren met behulp van de deactivatiemogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1 Cookies

Een « cookie » is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna « Cookies »). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de Gebruiker te beschadigen.
Daniel en Rolande BOISSIER zullen waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt SAS La Résidence Développement in staat om de inhoud van de site te verbeteren tijdens het browsen van de gebruiker.

Cookies die het browsen en/of de levering van diensten aangeboden door de site vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser configureren om hem in staat stellen te beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun afzender. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. Daniel en Rolande BOISSIER informeren de gebruiker dat in dit geval de functionaliteiten van hun navigatiesoftware mogelijk niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker verwijdert degenen die daar zijn geregistreerd, de gebruiker wordt geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Daniel en Rolande BOISSIER of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waarvan de terminal lijkt te zijn niet kunnen herkennen. verbonden met het internet.

In voorkomend geval wijzen Daniel en Rolande BOISSIER alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het verslechteren van de werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.laresidence.fr, resulterend van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor Daniel en Rolande BOISSIER om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Elwordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment de keuze maken om zijn wensen kenbaar te maken en te wijzigen op het gebied van cookies. https://lamazeraie07.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de informatie die in deze sectie wordt beschreven te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter , Facebook, Linkedin en Google Plus verschijnen op de https://lamazeraie07.com-site of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://www. laresidence.fr, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen. Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://lamazeraie07.com. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op https://lamazeraie07.com intrekken.

9.2 Hypertekstlinks « cookies » en internettags (« tags »)

https://lamazeraie07.com kan af en toe gebruik maken van webbakens (ook bekend als « tags » of actietags, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze implementeren door tussenpersoon van een partner die gespecialiseerd is in webanalyse en die zich waarschijnlijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internet mogelijk maken gebruikers om toegang te krijgen tot de Site en op de verschillende pagina’s van de Site.

Met deze technologie kan https://www.laresidence.fr de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina is geopend en de geraadpleegde informatie ), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen ter attentie van https://lamazeraie07.com en andere diensten met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

 1. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://lamazeraie07.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken.

Ontwerp, productie, integratie

Joel Remy

Voor Daniel en Rolande BOISSIER,
La Mazert,
07230 PAYZAC

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email