Spring naar de inhoud

General conditions of use of the site

Print Friendly, PDF & Email
Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

Definities

Klant: Elke natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Services en services: https://lamazeraie07.com biedt klanten:

Inhoud: alle samenstellende elementen van de informatie op de site, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantgegevens: hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die Daniel en Rolande BOISSIER waarschijnlijk in het bezit hebben voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor andere analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site https://lamazeraie07.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het kader voor de uitvoering ervan en toezicht:

Eigenaar: Daniel en Rolande BOISSIER Publicatiemanager: – contact@lamazeraie07.com De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon. Webmaster: Joelremy – webmaster@lamazeraie07.Com Gastheer: 02SWITH Functionaris voor gegevensbescherming: contact@lamazeraie07.com

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

De https://lamazeraie07.com Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren. Toegang tot en gebruik van de site zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. De gebruiker verbindt zich ertoe de gegevens of informatie op de site niet te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden.

Gebruik van de site https://lamazeraie07.com impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://lamazeraie07.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door Daniel en Rolande BOISSIER of de webmaster.

De https://lamazeraie07.com site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de https://lamazeraie07.com site is om informatie te verstrekken over onroerend goed advertenties. Daniel en Rolande BOISSIER zullen zich inspannen om de site https://lamazeraie07.com van zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor invoerfouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij het bijwerken, onbeschikbaarheid, hetzij veroorzaakt door haarzelf of door externe partners die haar deze informatie verstrekken. . Elk agentschap in het netwerk van La Résidence-agentschappen opereert financieel en juridisch onafhankelijk, de informatie, prijzen en kenmerken van de eigendommen te koop of te huur vallen onder de verantwoordelijkheid van elk platform dat mandaten heeft.

De informatie op de site https://lamazeraie07.com is niet contractueel. Alle informatie op de site https://lamazeraie07.com wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Verder is de informatie op de site https://lamazeraie07.com niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. De website https://lamazeraie07.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n°2016-679)

Het doel is om een ​​dienst te leveren die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten een gerenommeerd verkeer genereren. onnatuurlijk.

https://lamazeraie07.com en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name in verband met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

Intellectuele eigendom en vervalsingen

Daniel en Rolande BOISSIER bezitten de intellectuele eigendomsrechten en bezitten de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de site te gebruiken, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, foto’s, grafische voorstellingen, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Daniel en Rolande BOISSIER.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Beperking van aansprakelijkheid

Daniel en Rolande BOISSIER die optreden als uitgevers van de https://lamazeraie07.com-site zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die ze publiceren.

Daniel en Rolande BOISSIER kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de site https://lamazeraie07.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Daniel en Rolande BOISSIER kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de site https://lamazeraie07.com

Beheer van persoonlijke gegevens

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016- 679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: Daniel BOISSIER. Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die hij verzamelt, verbindt Daniel BOISSIER zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name zijn verantwoordelijkheid om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verkrijgen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​coherent register van verwerking bij te houden. . Telkens wanneer Daniel BOISSIER Persoonsgegevens verwerkt, neemt hij alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://lamazeraie07.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

Joël Baumann, webmaster, onder dekking van Daniel en Rolande BOISSIER zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de site mogelijk te maken, het beheer en de traceerbaarheid van de diensten die aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld: verbindings- en gebruiksgegevens voor de site, enz. ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash) om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://lamazeraie.com: e-mailadres voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Daniel en Rolande BOISSIER verkopen uw persoonsgegevens niet, deze worden dus alleen gebruikt indien nodig of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://lamazeraie07.com de volgende rechten:

recht op inzage (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering,volledigheid van de gegevens van de gebruiker, rechten

het blokkeert of wist de persoonlijke gegevens van de gebruiker (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is. recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG) recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 AVG) recht van verzet tegen de verwerking van de gegevens van de gebruiker (artikel 21 AVG) recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG) het recht om het lot van de gegevens van de Gebruiker na zijn overlijden te bepalen en te kiezen aan wie SAS La Résidence Développement zijn gegevens al dan niet zal doorgeven aan een derde partij die hij eerder heeft aangewezen voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Indien de gebruiker wenst te weten hoe Daniel en Rolande BOISSIER hun Persoonsgegevens gebruiken, om rectificatie ervan wenst of zich verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker hen schriftelijk contacteren op het volgende adres: Daniel en Rolande BOISSIER, Le Mazert, 07230 PAYZAC

In dit geval moet de gebruiker de persoonsgegevens die hij wenst dat Daniel en Rolande BOISSIER corrigeren, bijwerken of verwijderen, aangeven door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die aan houders worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://lamazeraie07.com een ​​klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Geheimhouding van persoonlijke gegevens

Het is de eigenaren verboden om de van hun klanten verzamelde informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als “ongeschikt” erkend zonder de klant hiervan eerst op de hoogte te stellen. De eigenaren blijven echter vrij om hun technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

De eigenaars verbinden zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Klantinformatie aantast, onder de aandacht van Daniel en Rolande BOISSIER wordt gebracht, moeten zij de Klant onverwijld informeren en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelen de eigenaren geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door gelieerde ondernemingen van de eigenaren en onderaannemers (serviceproviders), uitsluitend met het oog op het bereiken van de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van gebruikers van https://lamazeraie07.com voornamelijk klantenservicemedewerkers, als die er zijn.

8.1 Melding incident

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. Eigenaren kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als ze zich bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen ze de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Hun procedures voor het melden van incidenten houden rekening met deze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Ze verbinden zich ertoe hun klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen te voldoen aan hun eigen reglementaire rapportageverplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://lamazeraie07.com gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van het huurhuis “La Mazeraie” en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruiker van de site https://lamazeraie07.com

8.2 Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruikt de webmaster onder het mom van de eigenaren

netwerken beschermd door apparatenstandaard itieven zoals firewall, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord. Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt de webmaster alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens

De site https://lamazeraie07.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de eigenaars. De eigenaren hebben echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit. Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren via de deactivatiemogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1 Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen op geen enkele manier het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen. Daniel en Rolande BOISSIER zullen waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan SAS La Résidence Développement de inhoud van de site verbeteren tijdens het navigeren door de gebruiker.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen om al dan niet toegang te krijgen om ze te plaatsen, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, ze worden verworpen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. Daniel en Rolande BOISSIER informeren de gebruiker dat in dit geval de functionaliteiten van hun navigatiesoftware mogelijk niet beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als hij de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer Daniel en Rolande BOISSIER of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waarvan de terminal lijkt te zijn niet kunnen herkennen. verbonden met het internet.

Waar van toepassing, wijzen Daniel en Rolande BOISSIER alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.laresidence.fr, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii ) de onmogelijkheid voor Daniel en Rolande BOISSIER om de cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, dat u laat weten hoe de gebruiker zijn cookievoorkeuren kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://lamazeraie07.com kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://lamazeraie07.com of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te gaan browsen op de site of de mobiele applicatie van https://www.laresidence.fr, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus plaatsen waarschijnlijk ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon). Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst met uw toestemming, door verder te bladeren op de site of de mobiele applicatie van https://lamazeraie07.com. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming aan https://lamazeraie07.com . intrekken dit type cookie plaatst.

9.2 “Cookies” hypertekstlinks en webbakens

https://lamazeraie07.com kan af en toe gebruikenwebbakens (ook bekend als “tags” of actietags, één-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en implementeert deze via een webanalysepartner die de overeenkomstige informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt https://www.laresidence.fr in staat om de reacties van bezoekers van de site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals dat de gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https://lamazeraie07.com en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van het. en internetten.

Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://lamazeraie07.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken.

Ontwerp, productie, integratie

Joel Remy voor Daniel en Rolande BOISSIER, de Mazert, 07230 PAYZAC
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email